Przedsiębiorcy w każdym momencie swojej działalności, powinni być przygotowani na możliwość „zapukania do ich drzwi” urzędników organu podatkowego. Właściwe przygotowanie się do skutków wynikających z kontroli, w tym także świadome i pełne korzystanie z praw, które przysługują podatnikom, często pozytywnie wpływa na zakończenie sporu z organami podatkowymi.

Posiadając odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, jesteśmy w stanie w taki sposób zarządzać prowadzonym postępowaniem podatkowym naszych klientów, aby uzyskać jak najlepsze rozstrzygnięcie na jak najwcześniejszym etapie postępowania.

W obszarze postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego oferujemy:
  • przygotowywanie strategii dotyczącej czynności podejmowanych przez klienta przed oraz w trakcie toczącego się postępowania,
  • reprezentowanie klienta podczas postępowań podatkowych,
  • przygotowywanie pism, wniosków, zażaleń oraz odwołań do organów podatkowych,
  • przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego sadu Administracyjnego.