Znana jest już kolejna zmiana ustaw podatkowych, mająca na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Zgodnie z projektem, poniesiony wydatek na nabycie towarów, czy usług, będzie można ująć jako podatkowy koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem, że zapłata zostanie dokonana na zarejestrowany przez fiskusa rachunek bankowy. Zapłata dokonana na innych rachunek kontrahenta, spowoduje, że podatnik nie będzie mieć prawa ująć wydatku jako kosztu uzyskania przychodów.

Proponowana zmiana może doprowadzić do jeszcze większego utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przed dokonaniem bowiem płatności, przedsiębiorca będzie zmuszony sprawdzać, czy rachunek bankowy wskazany przez kontrahenta na fakturze, znajduje się na wykazie prowadzonym przez resort ministerstwa finansów.

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca dokona zapłaty na rachunek podatnika inny niż rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, wówczas będzie odpowiadał solidarnie ze zbywcą za zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę lub świadczenie usług.