Split payment, czyli mechanizm podzielnej płatności wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Zmiana terminu wejścia w życie nowej regulacji z 1 stycznia 2018 r. na 1 lipca 2018 r. jest wynikiem kompromisu między oczekiwaniami MF, postulatami przedsiębiorców domagających jak najszybszego wdrożenia rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, a uwagami sektora bankowego odnośnie terminu niezbędnego do przygotowania się do obsługi split payment od strony informatycznej. Takie informacje podał Dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów.

Istota mechanizmu podzielnej płatności.

Podstawą mechanizmu jest konieczność posiadania przez każdego podatnika VAT dodatkowego rachunku VAT (poza zwykłym rachunkiem bankowym). Rachunek VAT będzie otwierany automatycznie przez bank lub SKOK prowadzący zwykły rachunek. W momencie opłacania należności z faktury nabywca będzie mógł zdecydować, że opłaci daną fakturę dzieląc płatność na:

  • kwotę netto wpłacaną na rachunek bankowy dostawcy na dotychczasowych zasadach,
  • kwotę VAT wpłacaną na dedykowany rachunek VAT dostawcy.

W efekcie, po  wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, kwota będzie automatycznie rozdzielana na dwie części. Cena netto będzie wpływała, tak jak dotychczas, na zwykły rachunek bankowy, wskazany przez sprzedawcę lub usługodawcę. Natomiast kwota podatku VAT będzie przelewana na oddzielny rachunek VAT.

Właścicielem i dysponentem środków zgromadzonych na rachunku VAT przez cały czas pozostanie podatnik, jednakże jego prawo do swobodnego dysponowania tymi środkami ma być mocno ograniczone. Z rachunku VAT podatnik będzie mógł wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będzie mógł opłacać swoje zobowiązanie podatkowe do urzędu skarbowego. Podatnik będzie mógł także wystąpić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o dokonanie przelewu tych środków na zwykły rachunek. Urząd na podjęcie decyzji będzie miał 60 dni,  a także określi kwotę transferu. W efekcie środki zgromadzone na rachunku VAT, będą niejako „zamrożone”, co może powodować u niektórych przedsiębiorców, brak płynności finansowej.

Split payment ma być systemem dobrowolnym - będą mogli do niego przystąpić tylko ci przedsiębiorcy którzy zadeklarują taką wolę, poprzez użycie dedykowanego komunikatu w chwili dokonywania przelewu. W dedykowanym komunikacie przelewu nabywca będzie wskazywał numer faktury, numer VAT dostawcy, wartość netto oraz wartość VAT.

Ministerstwo Finansów, aby zachęcić podatników do stosowanie mechanizmu podzielnej płatności, przygotowało następujące korzyści:

  • możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia;
  • brak zastosowania sankcji podatkowej lub podwyższonych odsetek za zwłokę,
  • brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy ((stosowanej w obrocie tzw. towarami wrażliwymi - niektóre wyroby stalowe, paliwa, niektóre metale szlachetne i wyroby elektroniczne).